POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Polityka prywatności dotyczy stron internetowych i serwisów społecznościowych należących do GRUPY MANTA. 
 1. Polityka określa m.in.: 
 1. cele, rodzaj, zakres i sposób przetwarzania przez GRUPĘ MANTA Państwa danych osobowych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO)[1] 
 1. cel i zasady korzystania przez nas z plików „cookies”; 
 1. sposób w jaki możecie Państwo określić warunki stosowania plików „cookies”. 
 1. Polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, a także reguluje te kwestie w zakresie naszych interakcji z Państwem, w związku z korzystaniem ze stron internetowych oraz social mediów należących do GRUPY MANTA. 
 1. Administratorem Państwa danych jest spółka Grupa Manta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: GRUPA MANTA) z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9 (30-710 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 000076322, posiadającą numer NIP: 6772311921. 
 1. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących ochrony Państwa prywatności prosimy o kontakt: kontakt@liveexperience.pl; 

§2 ZAKRES I SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. GRUPA MANTA pozyskuje Państwa dane osobowe w momencie naszych i Państwa interakcji, do których dochodzi, gdy korzystacie Państwo: 
 1. ze STRONY
 1. z funkcjonalności Strony w postaci FORMULARZY, KOMENTARZY 
 1. z udostępnionych DRÓG KONTAKTU z nami (tj. telefon lub korespondencja email); 
 1. z naszych PROFILI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, tj. profilu w serwisach Facebook, LinkedIn i Instagram; 
 1. z USŁUG objętych nasza ofertą; 
 1. z przekazywanych przez nas treści o charakterze marketingowym, np. Newslettera. 
 1. Podczas korzystania z naszej STRONY automatycznie zbieramy dane dotyczące Państwa wizyty, tj. adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, źródło wizyty, dane demograficzne, przybliżona lokalizacja, dane urządzenia. 
 1. Korzystając z Formularzy kontaktowych jesteście proszeni Państwo o podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz firmy z ramienia, której działacie lub zamierzacie wykorzystać pozyskane za pośrednictwem formularza informacje. 
 1. Korzystając z komentarzy jesteście proszeni Państwo o podanie danych identyfikacyjnych (imię/nick, treść wiadomości).  
 1. KONTAKTUJĄC się z nami jesteście proszeni Państwo o podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Was pytanie. Zakres danych uzależniony jest też od wybranej przez Państwa formy kontaktu z nami. Prosimy o nieudostępnianie nam innych danych osobowych innych niż niezbędne celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. 
 1. W celu otrzymania od nas treści o charakterze marketingowym, na Państwa żądanie, niezbędne jest podanie danych kontaktowych i ewentualnych informacji umożliwiających przygotowanie odpowiedniej oferty. Informacje marketingowe wysyłamy tylko za Państwa zgodą i na Państwa żądanie. 
 1. Korzystając z USŁUG objętych naszą ofertą proszeni jesteście Państwo do udostępnienia nam danych osobowych koniecznych dla zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę. Ich zakres zależny jest od rodzaju i skali projektu, ilości oraz profesji zaangażowanych w taki projekt osób, w tym struktury organizacyjnej podmiotu, który reprezentujecie. 
 1. GRUPA MANTA jest współadministratorem danych osobowych osób, które są użytkownikami naszych profili w mediach społecznościowych, tj. w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Współadministratorami są dostawcy wskazanych programów. Zakres danych do jakich mamy dostęp uwarunkowany jest wybranymi przez Państwa ustawieniami w zakresie prywatności mającymi zastosowanie do każdego z użytkowanych social media. 

§3 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Podanie wszystkich wskazanych w §2 danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu: 
 1. skorzystania ze Strony i przeglądania jej treści; 
 1. zamieszczenia opinii poprzez komentarz pod treścią opublikowaną na stronie; 
 1. kontaktu z GRUPĄ MANTA  
 1. skorzystania ze świadczonych przez nas usług; 
 1. otrzymywania od nas treści o charakterze marketingowym; 
 1. skorzystania z funkcjonalności udostępnionych za pomocą naszych profili w mediach społecznościowych. 
 1. Osoba udostępniająca nam dane osobowe zobowiązana jest do podania prawdziwych, nienaruszających praw osób trzecich i kompletnych danych osobowych. 
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie (w zależności od rodzaju i formy udostępnienia): 
 1. prowadzenia statystyk (pomocnych nam w celach marketingowych) oraz ułatwienia Państwu korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, tj. poprawa funkcjonalności działania Strony lub naszych profili w mediach społecznościowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zapewnienie możliwości świadczenia usług na oczekiwanym przez potencjalnych klientów poziomie, zgodnie z a 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku wizyty na Stronie lub korzystania z profili w mediach społecznościowych
 1. realizacji zapisów łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie naszych usług lub podjęcia działań w celu jej zawarcia na Państwa żądanie (formularz kontaktowy, komentarze), jej realizacji, rozpatrywania reklamacji, kontaktu w celach związanych ze świadczeniem usług (podstawa prawna: umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 1. umożliwienia kontaktu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest możliwość realizowania kontaktów biznesowych, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku korzystania z udostępnionych dróg kontaktu, w tym adresu email, numeru telefonu; 
 1. reklamowania naszych usług, poprzez prowadzenie przez nas profili w mediach społecznościowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest marketing własnych usług, zgonie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 1. przekazywania treści elektronicznych o charakterze marketingowym, wysyłania newslettera, wyświetlania reklam i kontaktu telefonicznego. Osobom, które zgodzą się na otrzymywanie naszego newslettera, umożliwiamy bezpłatne pobranie tworzonych przez nas raportów (podstawa prawna: dobrowolnie wyrażona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 1. umożliwienia nam ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich korzystających z naszych usług lub których dane przetwarzamy na zasadach wskazanych w Polityce (podstawa prawna: realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, np. wynikających z negatywnego rozpatrzenia aplikacji lub reklamacji w zakresie świadczonych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 1. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, poprzez wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń monitorujących działania użytkowników na STRONIE (podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakimi jest zapewnienie ochrony informacji i danych użytkowników, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 1. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez: 
 1. spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 (USA) i podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, a zwłaszcza spółkę Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (Irlandia) – w zakresie wszystkich produktów grupy Facebook (w tym Instagrama, Facebooka, Messengera); 
 1. LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Wilton Place, Dublin 2, (Irlandia); 

regulują regulaminy dostępne za pośrednictwem wskazanych serwisów społecznościowych. GRUPA MANTA nie ma żadnego wpływu na zasady prywatności obowiązujące w tych serwisach społecznościowych, w tym także na to czy udostępnione przez Państwa w tym zakresie dane są przetwarzanie poza granicami Unii Europejskiej. 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych przez GRUPĘ MANTA zależy od celu ich udostępnienia i tak w przypadku: 
 1. danych zbieranych automatycznie podczas wizyty na Stronie –   maksymalnie 3 lata, przy czym większość danych jest usuwana wcześniej, wraz z wygaśnięciem plików cookies, poprzez które zostały zebrane (np. Po 1 dniu lub zamknięciu przeglądarki); 
 1. danych zbieranych podczas korzystania z mediów społecznościowych – do czasu usunięcia treści, do których została przez Państwa dodana reakcja lub komentarz, a w przypadku korespondencji przez komunikator, do czasu jej automatycznego usunięcia zgodnie z regulaminem dostawcy. W pozostałym zakresie (np. Danych statystycznych) czas przechowywania nie zależy od nas i jest regulowany przez dostawców tych serwisów i zawarty w znajdujących się na ich stronach regulaminach, których akceptacja warunkuje korzystanie z nich; 
 1. kontaktu z GRUPĄ MANTA – dane będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji i udzielania dodatkowych wyjaśnień. W przypadku skorzystania z usług, będzie miał zastosowanie czas przechowywana określony dla tego rodzaju przetwarzania. W przypadku niepodjęcia współpracy, dane zostaną usunięte po czasie wygaśnięcia przesłanej oferty. 
 1. realizacji świadczonych przez nas usług – do 5 lat po roku, w którym zakończyło się świadczenie usług. 
 1. otrzymywania treści marketingowych – do czasu ustania celu przetwarzania (np. Zakończenia wysyłki newslettera) lub wycofania zgody. 
 1. Korzystania z naszych profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram lub LinkedIn) – do momentu rezygnacji przez osobę z posiadania statusu użytkownika danego profilu społecznościowego; 
 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – przez dane będziemy przechowywać do czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń; 
 1. Wycofanie zgody – możecie Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. Zgodę można kontaktując się: 
 1. pisemnie pod adresem korespondencyjnym: ul. Ślusarska 9 (30-710 Kraków); 
 1. mailowo: kontakt@liveexperience.pl; 

§4 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

 1. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być przeglądane, poprawiane, usuwane i zmieniane przez osoby, których dotyczą (modyfikacja danych) w każdym czasie, z zastrzeżeniem zapisów poniżej. 
 1. Dane pozyskiwane podczas KONTAKTU mogą zostać zmodyfikowane, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych może uniemożliwić nasze ewentualne przyszłe interakcje. 
 1. Jeżeli pozyskane przez nas dane związane są z toczącym się lub właśnie zakończonym procesem rekrutacji, pobraniem rozpatrywaniem reklamacji usunięcie pewnych danych nie jest możliwe do czasu zakończenia określonych czynności. 
 1. Nie możemy zmienić danych zbieranych przez nas automatycznie, gdyż nie są one przez nas generowane, a służą wyłącznie do celów statystycznych. 
 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez GRUPA MANTA ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 1. Skarga powinna być zaadresowana na Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa. 
 1. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 

§ 5 ODBIORCY DANYCH 

 1. GRUPA MANTA nie przekazuje udostępnionych jej danych osobowych podmiotom trzecim za wyjątkiem wskazanych poniżej odbiorców. 
 1. Dostęp do pozyskanych przez nas danych osobowych mają (w zależności od formy i celu pozyskania takich danych): 
 1. podmioty współpracujące z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, którym dane te zostały powierzone zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub udostępnione na mocy innych przepisów prawa (np. dostawcy usług IT takich jak hosting, oprogramowanie oraz przestrzeń serwerowa, informatycy, podwykonawcy usług reklamowych, dostawca CRM organy administracji publicznej, kancelarie prawne, doradcy podatkowi); 
 1. Współadministratorzy danych przetwarzanych w ramach social mediów: Facebook oraz LinkedIn 
 1. w przypadku plików cookies – Google LLC (USA) 
 1. Informacja dla użytkowników Fanpage na Facebooku oraz Instagramie: 
 1. Podczas przeglądania Fanpage (niezależnie od tego, czy Użytkownik 
  jest zalogowany, czy nie) jego dane są gromadzone przez aplikację Facebook, aby móc dostarczyć mu reklamy Facebook Inc oraz jego partnerów. 
 1. Zasady wykorzystania danych Użytkowników Facebook są dostępne w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 1. Poprzez udostępniony panel administratora właściciel Fanpage widzi informacje statystyczne o wizytach w ramach Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to dobieraniu treści do preferencji użytkowników Fanpage,a także sprawdzaniu skuteczności wyświetlanych reklam. 
 1. O tym, czy Użytkownik zobaczy daną reklamę decyduje Facebook. Właściciel Fanpage widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami. 
 1. Właściciel Fanpage widzi komentarze oraz reakcje Użytkowników. Jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika, a także skontaktowania się z nim poprzez dostępny w Facebook komunikator. 
 1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook Grupa Manta wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych 
  do celów statystycznych oraz reklamowych. 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Facebook Ireland 
  są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 1. Informacja o zasadach wykorzystania danych w ramach narzędzi Google 
 1. Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność. 
 1. Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics, którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
 1. Grupa Manta wykorzystuje także Tag Manager na zasadach określonych w polityce Google https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/ 
 1. Dane gromadzone przez narzędzie: lokalizacja, źródło wizyt, czas spędzony na stronie, ruch na stronie, słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny , przeglądane przez użytkownika strony, zanonimizowany adres IP, dane demograficzne. 
 1. Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści 
  oraz wprowadzania zmian na Stronie, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników. Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices 
 1. W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 1. Informacja dla użytkowników LinkedIn 
 1. W związku z wizytą Użytkownika w serwisie LindekIn, firma LinkedIn Ireland Unlimited Company staje się administratorem danych Użytkownika gromadzonych poprzez cookies oraz podobne technologie, które przetwarza zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy 
 1. Jednocześnie w związku z wizytą na profilu Grupy Manta w serwisie LinkedIn Grupa Manta uzyskuje dostęp do publicznych danych Użytkownika, jego komentarzy oraz kierowanych do Grupy Manta wiadomości. Te dane są przetwarzane zgodnie z Regulaminem LinkedIn, do którego stosowania jest zobowiązana Grupa Manta, jako Użytkownik LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement 
 1. W zakresie danych przetwarzanych w ramach LinkedIn Grupa Manta ma możliwość zrealizowania prawa Użytkownika do usunięcia danych jedynie w zakresie wykasowania historii wiadomości. W pozostałym zakresie niezbędny jest kontakt bezpośrednio z LinkedIn. 

§6 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

 1. GRUPA MANTA niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poza niezbędnymi do realizacji wskazanych celów, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem wyraźnej Państwa zgody, powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO lub na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów administracji publicznej. 
 1. Przetwarzamy pozyskane przez nas dane osobowe w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 
 1. GRUPA MANTA zapewnia, aby dane osobowe były: 
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 
 1. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
 1. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 
 1. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 
 1. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
 1. Prosimy o niezwłoczne informowanie nas o: 
 1. wszelkich zdarzeniach mogących mieć związek z korzystaniem przez Państwa ze Strony, naszych profili w mediach społecznościowych, pobieraniem RAPORTU, a mogących skutkować naruszeniem Państwa danych osobowych; 
 1. wszelkich innych stwierdzonych przez Państwa naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z kontaktem lub współpracą z GRUPĄ MANTA, w tym korzystaniem ze Strony lub naszych profilów w mediach społecznościowych. 

§7 PLIKI COOKIES 

 1. STRONA wykorzystuje pliki „cookies” oraz podobne technologie w celach technicznych, statystycznych, bezpieczeństwa oraz reklamowych (dalej łącznie „Cookies”). 
 1. Cookies są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze Użytkownika. 
 1. Cookies stosowane przez GRUPA MANTA mogą służyć następującym celom: 
 1. optymalizacji korzystania ze Strony, w tym dostosowania do preferencji użytkowników 
 1. dostępu do niektórych funkcji Strony, np. Formularzy; 
 1. zapisu na newsletter; 
 1. zapewnieniu bezpieczeństwa; 
 1. poprawie wydajności działania Strony, 
 1. Informacje zbierane i generowane przez Cookies nie służą identyfikacji użytkownika Strony. 
 1. Cookies używane przez GRUPA MANTA są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Państwa urządzenie, za pomocą którego korzystacie ze Strony. 
 1. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z Cookies, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą od GRUPA MANTA, a nie są tzw. niezbędnymi plikami  cookies, które umożliwiają właściwe działanie strony internetowej- przy wykorzystaniu: 
 1. Baneru informacyjnego udostępnionemu w stopce serwisu; 
 1. narzędzi udostępnionych przez przeglądarkę, którą Państwo stosujecie , . 
 1. Celem dokonania stosownych ustawień w przeglądarce GRUPA MANTA rekomenduje zapoznanie się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanego przez Państwa serwisu. 
 1. Podczas korzystania z Facebook oraz Instagram, Facebook Ireland Ltd wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia Użytkownika, 
  także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych na zasadach określonych w polityce cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 1. GRUPA MANTA korzysta z Google Analytics oraz Google Tag Manager, tj. usług analizy oglądalności stron internetowych i ich poszczególnych sekcji oraz aktywności użytkowników tych stron udostępnianej przez Google, LLC. Informujemy, że podczas korzystania z Google Analytics  Google, LLC. używa  “cookies” także dla swoich celów, które nie są zależne od GRUPA MANTA i na których generowanie GRUPA MANTA nie ma żadnego wpływu. 

§8 OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA 

Akceptując Politykę prywatności oświadczacie Państwo, że zostaliście poinformowani o: 

 1. danych rejestrowych oraz danych kontaktowych GRUPA MANTA; 
 1. kategoriach i zakresie przetwarzanych przez GRUPA MANTA danych osobowych; 
 1. celach przetwarzania udostępnionych danych osobowych oraz podstawie prawnej ich przetwarzania; 
 1. odbiorcach udostępnionych danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją; 
 1. okresie, przez który udostępnione nam dane osobowe będą przechowywane; 
 1. prawie do żądania od GRUPA MANTA dostępu do udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 1. prawie do przenoszenia danych; 
 1. prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 1. charakterze (dobrowolności lub obowiązku) udostępnienia danych osobowych GRUPA MANTA oraz konsekwencjach ich niepodania; 
 1. zakazie publikowania komentarzy o obraźliwym lub bezprawnych charakterze, a także tym, że komentarze są Państwa prywatnymi opiniami, za które GRUPA MANTA nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. GRUPA MANTA jest uprawnione do wprowadzania zmian do Polityki poprzez opublikowanie na stronie stosownej informacji i nowej treści Polityki. 
 1. Na Stronie mogą Państwo znaleźć przekierowania do innych stron internetowych (tj. profili agencyjnych w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn) co ma na celu umożliwienie Państwu szybszego uzyskania interesujących Państwa informacji. Strony te są administrowane przez podmioty trzecie, całkowicie niezależne od GRUPA MANTA. Przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z tych stron rekomendujemy zapoznanie się z stosowaną przez te podmioty polityką prywatności i zasadami funkcjonowania. 
 1. Udostępnianie lub przekazanie przetwarzanych przez nas danych osobowych może nastąpić tylko po skontaktowaniu się z GRUPA MANTA oraz przedstawieniu przez wnioskującego prośby o przekazanie lub udostępnienie określonych danych osobowych oraz pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 
 1. W przypadku przetwarzania Państwa danych poza obszarem EOG zapewniamy zastosowanie właściwych środków bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez staranną analizę stosowanych przez naszych kontrahentów rozwiązań, w tym pod kątem zgodności ze standardami przyjętymi przez Komisję Europejską. Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do danych, które zostały przekazane do państw trzecich oraz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych do państw poza EOG. 

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

Scroll to top
Close